Ik krijg als zzp’er te maken met een balans, wat is dat?

De balans bestaat uit twee gedeelte die met elkaar in evenwicht zijn: de activa en passiva. De term ‘balans’ doelt op dit evenwicht. De activa worden, kort gezegd , gevormd door de bezittingen, zoals geldtegoeden, gebouwen, goederen, banksaldi,  e.d. De passiva bestaat uit het eigen vermogen en het vreemd vermogen (leningen), dus de middelen waarmee de activa gefinancieerd zijn.  

Aan de hand van een balans kan een indicatie verkregen worden omtrent het vermogen van de fiscale entiteit (soms persoon, maar meestal bedrijf) op een bepaalde datum (de balansdatum, meestal is dit 31 december, hoewel grote ondernemingen vaak ook balansen op een kwartaal ultimo publiceren). Het verschil tussen de bezittingen en de schulden (het saldo daarvan) is het eigen vermogen.

Een balans is, met de winst- en verliesrekening en de toelichting op die stukken, een onderdeel van de jaarrekening. Die is weer, in het spraakgebruik, een onderdeel van het jaarverslag. Bij grotere organisaties is tevens meestal een kasstroomoverzicht opgenomen.

Het periodiek maken en publiceren van een jaarrekening is verplicht voor (de meeste) rechtspersonen, hoewel de mate van gedetailleerdheid en de omvang van de publicatieplicht verschillend is.

De boekwaarde van een item kan afwijken van de werkelijke waarde. De boekwaarde wordt bijvoorbeeld bepaald door fiscale regels, zoals over hoe snel mag worden afgeschreven, en bijvoorbeeld een fiscale regel dat een waardevermeerdering niet belast is als winst, waardoor er dus ook geen hogere waarde op de balans komt. Uiteindelijk wordt dit bijvoorbeeld door belasting over stakingswinst rechtgetrokken.

Wees gerust. In ficsus.nl wordt de balans automatisch voor je gemaakt.

Tags: activa zzp, balans, balans zzp, boekwaarde, passiva zzp

verwante artikelen:

Laatste update: 2016-05-25 19:26