Voorzieningen op de balans?

Een voorziening moet op de balans geplaatst worden. Dit zijn verplichtingen die al zijn voorzien, maar waarvoor de uitgaven pas in de toekomst zullen plaatsvinden. 

Dit kunnen bijvoorbeeld pensioenen in eigen beheer zijn of groot onderhoud aan gebouwen. Je kan het zien als een soort spaarrekening voor je bedrijf.

Waar je de voorziening op de balans neerzet, wordt bepaald door het doel van de voorziening. Er zijn twee mogelijkheden:

1. De voorziening is een raming van mogelijk verlies, welke al verwerkt is in het resultaat. Dit is bijvoorbeeld een voorziening voor dubieuze debiteuren of voor incourante voorraden. Deze voorzieningen worden op de balans niet apart getoond maar gesaldeerd met de actiefpost waar ze betrekking op hebben (dus hier bijvoorbeeld bij de post Debiteuren of de post Voorraden).

2. De voorziening is een raming van nog te maken kosten, welke al verwerkt is in het resultaat. Deze voorzieningen worden wel apart getoond op de creditzijde (passiefzijde) van de balans. Voorbeelden zijn voorzieningen voor belastingen en voor pensioenen. 

Let op: omdat deze kostenboeking het belastbare winstsaldo drukt, mag een voorziening alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk werd opgezet.

Als dit doel niet (meer) kan worden bereikt dan moet het saldo alsnog ten gunste van het resultaat worden gebracht.