Wat zijn vaste activa?

Vaste activa zijn posten die voor langer dan een jaar aan je onderneming zijn gebonden, zoals je bedrijfspand, auto's van het bedrijf, machines en inventaris. Ook je oprichtingskosten, aankoopsommen, vergunningen en deelnemingen vallen onder vaste activa.

De vaste activa vallen, samen met de vlottende activa en debiteuren, onder het kopje 'bezittingen', ook wel activa genoemd. Je kan bij activa als ezelsbruggetje denken aan 'waar gaat het geld naartoe?' .

De vaste activa worden op de balans als volgt ingedeeld:

Materiële vaste activa:

  • grond en gebouwen
  • inventaris
  • transportmiddelen
  • machines en installaties
  • computers en computerapparatuur

Immateriële vaste activa:

  • licenties / octrooien
  • ontwikkelingskosten
  • goodwill

Financiële vaste activa:

  • deelnemingen / effecten
  • langlopende leningen

Wat zijn financiële vaste activa? 

De financiële vaste activa van een bedrijf vallen onder de vaste activa. Het gaat in de eerste plaats om deelnemingen in het kapitaal van verbonden ondernemingen en lange-termijn voorschotten, in de vorm van liquide middelen of in de vorm van uitstel van betaling. 

Wat zijn materiële vaste activa?

De materiële vaste activa van een bedrijf vallen onder de vaste activa. Dit zijn bezittingen van een bedrijf waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Te denken valt aan grond en gebouwen, machines en laptops. Het zijn de bezittingen die langdurig gebruikt worden en ook in economisch eigendom van een bedrijf zijn.