Wat is een financiële balans?

De financiële balans is een overzicht van de bezittingen, het vreemd vermogen (schulden) en het eigen vermogen van je onderneming. De 2 zijden van de financiële balans moeten altijd met elkaar in evenwicht zijn. De linkerkant wordt de activa genoemd en de rechterkant de passiva. 

De linkerkant van de financiële balans bestaan uit de vaste activa, vlottende activa en debiteuren, samen ook wel 'activa' genoemd. Dit zijn bijvoorbeeld gebouwen, auto's van het bedrijf, kantoorartikelen en computers.

De schulden en het eigen vermogen worden aangeduid als 'passiva'. Hieronder vallen bijvoorbeeld kortlopende schulden zoals een lening van minder dan een jaar en langlopende schulden zoals een hypotheek.

Een balans is, in tegenstelling tot de winst- en verliesrekening, een momentopname.

Daarom moet de datum waarop deze momentopname betrekking heeft, altijd worden vermeld. Dit kan door 'Balans per (datum)' bovenaan de balans te zetten.