Wat is een resultatenrekening?

Resultatenrekening, ook wel winst-en verliesrekening genoemd, vormt een onderdeel van de jaarrekening. Het geeft je inzicht in de kosten en opbrengsten van een onderneming in een bepaalde periode. 

 

Resultaten zijn onder te verdelen in gewone resultaten, bijzonderen resultaten en buitengewone resultaten. Uit de normale bedrijfsuitoefening komen de gewone resultaten naar voren. De bijzonderen resultaten komen ook voort uit de normale bedrijfsvoering maar kenmerken zich door hun incidentele karakter. 

De resultatenrekening kan categorisch of functioneel worden opgemaakt. Bij de categorische resultatenrekening splits je kosten naar soort. De omzet wordt tegen de kosten van de productie afgezet. De productwaarde van de omzet wordt hier buiten beschouwing gelaten. 

Een functionele resultatenrekening wordt de omzet juiste tegenover de kosten van de omzet gezet. De posten worden herleid naar de functies van de onderneming.