Wat is een balanspost?

De balansposten zijn een overzicht van de bezittingen, het vreemd vermogen (schulden) en het eigen vermogen van jouw entiteit, zoals een onderneming, instelling of persoon. De balans bestaat uit twee kolommen die met elkaar in evenwicht moeten zijn.

De linker kolom bestaat uit de debetzijde van de balans (bezittingen, ook wel activa genoemd) en de rechterkolom bestaat uit de creditzijde van de balans (schulden en het eigen vermogen, ook wel passiva genoemd).

De balansposten worden altijd in een bepaalde volgorde geplaatst. Aan de debetzijde begint dit met de vaste activa, dan de vlottende activa en als laatste de liquide middelen. Vaste activa zijn bestedingen die langer dan een jaar nuttig zijn.

Dit zijn bijvoorbeeld gebouwen, auto's van het bedrijf en computers. Vlottende activa zijn middelen die maar één bedrijfsproces nuttig zijn of snel kunnen worden omgezet in geld. Denk bijvoorbeeld aan de goederenvoorraad, grondstoffen en kasgeld.

Bij de creditzijde begint je met de balansposten van met het eigen vermogen, dan de langlopende schulden en als laatste de kortlopende schulden. Een voorbeeld van kortlopende schuld is een lening van minder dan een jaar en een voorbeeld van een langlopende schuld is een hypotheek.

De activa en passiva moeten met elkaar in evenwicht zijn wat betekent dat beide zijden op hetzelfde bedrag moeten uitkomen. Het bezit moet immers altijd door iets gefinancierd worden.

Een balans is, in tegenstelling tot de winst- en verliesrekening, een momentopname. Daarom moet de datum waarop deze momentopname betrekking heeft, altijd worden vermeld. Dit kan door 'Balans per (datum)' bovenaan de balans te zetten.