Wat is quick ratio?

De quick ratio laat zien of je bedrijf op dit moment in staat is om de vorderingen van je crediteuren te betalen. Het berekent in hoeverre je beschikt over direct beschikbare liquide middelen om onmiddellijk de schuldeisers te kunnen betalen. Let op: bij de quick ratio worden de in het bedrijf aanwezige voorraden buiten beschouwing gelaten. 

De post 'openstaande debiteuren' mag wel worden meegerekend bij de berekening van de quick ratio. Je vorderingen zijn namelijk in geval van nood onder bepaalde voorwaarden te verpanden aan bijvoorbeeld een bank. Hoe bereken je nu de quick ratio?

Hoe bereken ik de quick ratio?

Je berekent de quick ratio op de volgende manier:

  • Quick ratio = Vlottende activa (exclusief voorraden) + Liquide middelen / Kortlopende schulden.

Als de waarde tussen 0.5 en 1 zit, dan zit je goed. Je moet wel rekening houden met de betalingstermijnen. Als je debiteuren later betalen dan je crediteuren kan men bij een waarde van 1 toch in gevaar komen. 

Net zoals bij de current ratio zit er aan de berekening van de quick ratio een groot bezwaar. De gegeven informatie is meestal enigszins verouderd. Het betreft namelijk een momentopname waardoor een kortlopende schuld die kort na balansdatum wordt aangegaan.