Wat is liquiditeit?

Liquiditeit geeft aan in welke mate jouw bedrijf aan haar kortlopende betalingsverplichtingen kan voldoen. De liquiditeit wordt meestal uitgedrukt in kengetallen, zoals Current Ratio en Quick Ratio. Voor het berekenen van deze ratio's kijk je bij 'Hoe bereken ik de Current Ratio' en 'Hoe bereken ik de Quick Ratio'?

Zoals alle kengetallen die betrekking hebben op de balans, is het ook bij deze ratio's raadzaam om ze met de nodige voorzichtigheid te gebruiken. Zie Kengetallen voor meer details.

Liquide middelen wordt in de boekhouding als term gebruikt voor de som van contant geld (je kas), van je onmiddellijk beschikbare positieve saldi in rekening-courant bij de bank (giraal geld) en beleggingen in bijvoorbeeld aandelen die op heel korte termijn in geld kunnen worden omgezet.

 Hoe bereken ik de liquiditeit?

Je berekent de liquiditeit door het liquiditeitsratio te berekenen. Een ratio is een verhoudingsgetal tussen twee grootheden. Een liquiditeitsratio laat zien in hoeverre een organisatie kan voldoen aan haar kortlopende verplichtingen. De liquiditeitsratio's die je hiervoor kan gebruiken zijn de Current ratio en de Quick ratio.

De Current ratio berekent of je bedrijf op korte of middellange termijn te maken krijgt met liquiditeitsproblemen. Het laat zien in hoeverre je beschik over liquide middelen om op korte termijn je schuldeisers te kunnen betalen. Je berekent de Current ratio op de volgende manier:

Current ratio = Vlottende activa plus liquide middelen / kortlopende schulden

Als de waarde tussen 1 en 1.5 zit, dan zit je goed.  Als er namelijk een ratio uitkomt die groter is dan 1, dan betekent dit dat er meer kortlopende activa zijn kortlopende passiva. Het is het beste om tussen de 1.5 en 2 te zitten, omdat niet alle kortlopende activa omgezet kunnen worden in 'geld' om de schulden te betalen.

Dit is bijvoorbeeld zo met de voorraad. Er blijft altijd wel een stukje voorraad over dat niet verkocht wordt en dus kan niet alles omgezet worden in geld.

De Quick ratio laat zien of je bedrijf op dit moment in staat is om de vorderingen van je crediteuren te betalen. Het berekent in hoeverre je beschikt over direct beschikbare liquide middelen om onmiddellijk de schuldeisers te kunnen betalen. Let op: bij de Quick ratio worden de in het bedrijf aanwezige voorraden buiten beschouwing gelaten.

De post 'openstaande debiteuren' mag wel worden meegerekend bij de berekening van de Quick ratio. Je vorderingen zijn namelijk in geval van nood onder bepaalde voorwaarden te verpanden aan bijvoorbeeld een bank. Je berekent de Quick ratio op de volgende manier:

Quick ratio = Vlottende activa (exclusief voorraden) + Liquide middelen / Kortlopende schulden. Als de waarde tussen 0.5 en 1 zit, dan zit je goed.

Wat is liquiditeit in enge zin? 

Liquiditeit in enge zin betekent 'onmiddellijke liquiditeit'. Dit geeft aan of de activa in omloop voldoende zijn om de schulden op korte termijn te betalen.

Wat is een liquiditeitsbegroting?

Een liquiditeitsbegroting volgt uit de exploitatiebegroting en investeringsbegroting.

Het is een overzicht van alle uitgaven en inkomsten in een bepaalde periode en begint met het saldo van de liquide middelen. Aan de hand van de mutaties uit de exploitatiebegroting en investeringsbegroting worden de uitgaven en inkomsten vermeld.

Hieruit komt onder aan de streep het eindsaldo van de liquide middelen. Met een liquiditeitsbegroting kan je zien of het bedrijf over voldoende liquide middelen beschikt. Als uit dit overzicht blijkt dat er te weinig liquide middelen zijn, kunnen er meteen de juiste maatregelen genomen worden.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn teveel liquide middelen zijn ook weer niet goed, omdat deze geen opbrengsten genereren.